Politika kvality

Jednatel společnosti tímto vyhlašuje následující politiku kvality:

Záměrem společnosti je poskytování vysoce profesionálních služeb v oblasti stavebnictví. Cílem je plné uspokojení požadavků a potřeb zákazníků, proto budeme zjišťovat požadavky, potřeby a očekávání zákazníků ve všech fázích realizace zakázek a následně ověřovat míru spokojenosti s poskytnutými službami. Trvalé zlepšování úrovně kvality služeb je podmínkou pro naplňování cílů společnosti a dosažení prosperity, která je nejen v zájmu vlastníků, ale
i zaměstnanců. Vedení společnosti se plně ztotožňuje s principy účinného zavádění
a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu v celé společnosti.

Kvalita poskytovaných služeb závisí také na výběru používaných materiálů, proto se společnost soustředí na výběr dodavatelů, u nichž je požadována zaručená kvalita dodávek
a sortiment odpovídající posledním trendům ve stavebnictví.

Základním předpokladem úspěchu společnosti jsou její zaměstnanci, proto společnost vyhledává kvalifikované pracovníky a neustále se snaží zdokonalovat jejich znalosti.
Od zaměstnanců se očekává zodpovědný přístup k práci a efektivní týmová spolupráce, která je předpokladem pro naplnění všech cílů společnosti. Všichni řídící pracovníci zodpovídají
za zavádění, prosazování a dodržování zásad politiky kvality v jimi řízených částech společnosti. Naplňování politiky kvality musí být prováděno všemi zaměstnanci v rámci jejich působností.

Vedení společnosti bude jedenkrát ročně hodnotit naplňování politiky kvality a všichni zaměstnanci budou se závěry tohoto hodnocení seznámeni.